Köteles László

László Köteles
57 – ročný bezpečnostný inžinier
Ako technik niekdajšieho podniku Tesla som bol za moju činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a inovatívne riešenie zamedzovania znečisťovania ortuťou v roku 1988 ocenený štátnym vyznamenaním „Za ochranu životného prostredia“. Politicky som bol aktívny aj pred rokom 1989 a vtedajšia ŠTB o mojej osobe viedla spis. Zčasti aj preto som sa stal odborníkom orgánov bezpečnosti štátu. Ako poslanec NRSR bolo mojim prvoradým cieľom duchovné a hospodárske pozdvihnutie východných oblastí štátu. Na pomoc sociálne znevýhodnených žiakov mojej niekdajšej školy som založil Nadáciu Pro Ipari Közalapítvány a podporujem viacero detských domovov. Som republikovým podpredsedom Csemadoku a desaťročia koordinujem maďarské vlastivedné hnutie na Slovensku. Ako predseda ZO Csemadoku v Moldave pracujem na vytváraní možností sprístupniť kultúru, zábavu a vzdelávanie pre všetkých. Mojim cieľom je aj to, aby svojpomocne zrekonštruovaný Maďarský dom, aj jeho okolie bolo súčasťou čistej, bezpečnej a upravenej Moldavy, vrátane upravených chodníkov, ciest a verejného osvetlenia. Ako poslanec samosprávy by som aj naďalej chcel, aby sme spoločne tvorili Moldavu, ktorá bude bezpečným a kvalitným mestom pre život.
Slovenčina