Volebný program na obdobie rokov 2014-2018

Verejná správa a občan:
 • Na Mestskom úrade zaviesť deň otvorených dverí primátora.
 • Rýchle vybavovanie stránok, kvalitná agenda – spokojná stránka.
 • Otvorená spolupráca s podnikateľmi v duchu lokálpatriotizmu.
 • Opätovné založenie Klubu podnikateľov.
 • Široká spolupráca s našimi staršími spoluobčanmi v oblasti verejného života.
 • Uchovať otvorenosť a prehľadnosť práce samosprávy.
 • Rozšírením foriem elektronickej komunikácie zjednodušiť styk občana s úradom.
Rozvoj mesta:
 • Aj naďalej podporovať výstavbu cirkevného školského centra, ktorú iniciovala Nadácia „A Jövőért Alapítvány“.
 • Aktualizovať plány a dokumentácie rekonštrukcie MsKS a hľadať projektové možnosti na jej realizáciu.
 • Zabezpečiť finančné zdroje na rekonštrukciu MŠ v Budu¬love.
 • Modernizácia športového ihriska v Budulove.
 • Rozšíriť podmienky športového a kultúrneho vyžitia v Aréna Sportcentre.
 • Zrekonštruovať budovu niekdajšej synagógy na účely verejného vzdelávania.
 • Rozšírenie verejného osvetlenia na Budulovskú ulicu.
 • Vybudovať na území celého mesta kanalizačnú sieť.
 • Podporujeme projekt Železníc Slovenskej republiky ohľadom výstavby terminálu integrovanej dopravy (autobusy, regionálna električka).
 • Ročná kontrola ciest, chodníkov, detských ihrísk a verejných priestranstiev a ich oprava podľa potrieb.
 • Prostredníctvom KSK iniciovať výstavbu verejnej cesty smerom na Jasov, ktorá by obchádzala Moldavu a tak odbremenila Hlavnú ulicu od dopravy.
 • Zapojiť centrum mesta do možností cestovného ruchu, ktoré poskytuje historická vínna cesta.
 • Revitalizácia a úprava oboch brehov Bodvy od Podnikateľského inkubátora po sídlisko.
 • Motivovať výstavbu rodinných domov v obytnom parku pod kopcom.
 • Opraviť v mestskom cintoríne hrobky historického významu.
 • Výstavba mestského trhoviska pri Podnikateľskom inkubátore.
Bezpečnosť v meste:
 • Ďalej rozšíriť bezpečnostný monitorovací kamerový systém s dôrazom na kritické verejné priestranstvá.
 • Rozšíriť hliadky mestskej polície a posilniť ich v okolí škôl.
 • Rozšíriť prítomnosť rómskych hliadok vo verejnej bezpečnosti mesta.
 • Iniciovať spoluprácu mestskej a štátnej polície.
Pálčivé problémy:
 • Urobiť všetko v záujme čím skoršieho otvorenia priemyselného parku – nájsť investorov.
 • Tvorba pracovných miest. V rámci mestského podniku vytvoriť výrobné jednotky, napr. výroba zámockej dlažby, ukladanie zámockej dlažby, kvetinové záhradníctvo a pod.
 • V priestoroch niekdajšieho Vojenského opravárenského podniku, ktorý do majetku mesta ponúklo Ministerstvo obrany, vytvoriť nové pracovné príležitosti.
Nie len chlebom je človek živý:
 • Podporiť aktívne trávenie voľného času, športových a kultúrnych aktivít so zvláštnym dôrazom na organizovanú činnosť.
 • Efektívnejšie využitie športovísk patriacich do kompetencie mesta.
 • Motivovať žiakov učiacich sa v Moldave k mimoškolskej činnosti, morálne aj materiálne podporiť žiakov, ktorí dosiahli výsledky.
 • Podporovať podujatia tradičných cirkví, opravu ich objektov a ich správu.
 • Rozvoj tlačených a elektronických médií
 • Dodržiavanie dvojjazyčnosti.
Slovenčina